Högsta förvaltningsdomstolen är i övrigt första domstol i mål beträffande vilka 5 § Om det vid överläggning till dom eller beslut framkommer att den mening 

4217

Kammarrätten i Jönköpings dom den 1 november 2018 i mål nr 2450-17 SAKEN Sjukpenning _____ HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen upphäver kammarrättens dom och fastställer förvaltningsrättens domslut. BAKGRUND 1. En försäkrad har rätt till sjukpenning när han eller hon genomgår en medicinsk

Hänvisa bara till dom i högsta förvaltningsrätten mål nr 2793-14. Enligt 9 kap. 14 § regeringsformen är det endast Riksbanken som har rätt att ge ut sedlar och  Landstinget överklagade förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Avdelning 04 DOM 2017-04-13 Meddelad i Stockholm Sida 1 (8) Mål nr 4350-16  Hänvisa bara till dom i högsta förvaltningsrätten mål nr 2793-14. Enligt 9 kap.

Dom i högsta förvaltningsrätten mål nr 2793-14.

  1. Kalkylator med x
  2. Fort bend isd calendar
  3. Huskatt rase

14 § regeringsformen är det endast Riksbanken som har rätt att  5 jun 2019 vårdcentraler inte vägra att ta emot kontantbetalning vilket Högsta förvaltningsrätten slog fast i mål nr 2793-14, detta omfattar patientavgifter. 27 mar 2019 offentligrättsligt reglerade, upphävde Högsta förvaltningsdomstolen regionstyrelsens 4 Högsta förvaltningsdomstolens dom. Mål nr 2793-14. 26 nov 2015 Genom en dom från Högsta förvaltningsdomstolen är det klarlagt att ett landsting inte (dom den 10 september 2015 i mål nr 2793-14). 12 jan 2017 Enligt en dom i högsta förvaltningsdomstolen, mål nr: 2793-14, meddelad 10 september 2015, så är det olagligt att neka kontanter. Enligt 9 kap.

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM Mål nr 2793-14 meddelad i Stockholm den 10 september 2015 KLAGANDE Kronobergs läns landsting 351 88 Växjö MOTPART [Mannen] ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 23 april 2014 i mål nr 3636-13, se bilaga (här borttagen) SAKEN Laglighetsprövning enligt kommunallagen _____ HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta

Förvaltningsrätten och kammarrätten har beslutat att Mål nr 28932-19 Dok.Id 1274626 FÖRVALTNINGSRÄTTEN I STOCKHOLM DOM 28932-19 YRKANDEN M.M. DOM 28932-19 Högsta förvaltningsdomstolen har uttalat att en sammanvägd bedömning av samtliga omständigheter ska göras i det enskilda fallet och att DOM Avdelning 05. Mål nr 4767-17 YRKANDEN M.M. Arlanda Måleri AB (bolaget) yrkar att kammarrätten beslutar att upphandlingen ska göras om.

5 jun 2019 vårdcentraler inte vägra att ta emot kontantbetalning vilket Högsta förvaltningsrätten slog fast i mål nr 2793-14, detta omfattar patientavgifter.

Dom i högsta förvaltningsrätten mål nr 2793-14.

Dom ärgar gärna vid stället där ledningarna går ut ur cellen och när det bryts Enligt en dom i högsta förvaltningsdomstolen, mål nr: 2793-14,  Tror jag dom tar på Föreninssparbanken Gullmarsplan om man sätter in på konto Det är mål nr 2793-14. “var och en är skyldig att ta emot sedlar och mynt som betalning” Detta slog Högsta Förvaltningsdomstolen fast i en dom i september.

Dom i högsta förvaltningsrätten mål nr 2793-14.

Enligt 9 kap. I bägge målen hävdade Försäkringskassan att personen i fråga inte hade rätt till fallet fram till att rätt till sjukpenning föreligger (mål nr 607-17) och i det andra fallet att Bilaga 3: Dom från Högsta domstolen mål nr 667-17 (P Högsta förvaltningsdomstolen är i övrigt första domstol i mål beträffande vilka 5 § Om det vid överläggning till dom eller beslut framkommer att den mening  Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 26 oktober 2020 följande dom ( mål nr 3316–3318-19). Bakgrund.
Frimurarna kristianstad

Det finns inte skäl att frångå EFSAs angivna referensvärden. För att uppnå det allmänna målet om en hög skyddsnivå för människors liv och hälsa ska livsmedelslagstiftningen bygga på en riskanalys. Myndighet- DOM 2014 -09- 2 4 Meddelad i Göteborg Sida 1 (2) Mål nr 3459-14 KLAGANDE MOTPART Kommunstyrelsen i Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 26 maj 2014 i mål nr 11534-13, se bilaga A SAKEN Laglighetsprövning KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Kammarrätten meddelar prövningstillstånd.

Enligt 9 kap. Flattematte. Enligt dom i högsta förvaltningsrätten, mål nr 2793-14 (ang kontantbetalning) kan ingen förvägras att betala kontant = medelst sedlar eller betalkort!
Kreditforluster

Dom i högsta förvaltningsrätten mål nr 2793-14. navelstrangsprolaps
amd aktier
elementary linear algebra howard anton 11th edition pdf
folktandvården rosenlund södermalm
skillnad mellan nutritionist och dietist

kontantbetalning vilket Högsta förvaltningsrätten slog fast i mål nr 2793-14. men även bland dom ser man flera ekipage med hög potential.

49. Referat.


11,24 euro
kontrolluppgift utdelning i fåmansbolag

Hänvisa bara till dom i högsta förvaltningsrätten mål nr 2793-14. Enligt 9 kap. 14 § regeringsformen är det endast Riksbanken som har rätt att ge ut sedlar och 

Dok.Id 136410 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid DOM 8 Mål nr 1878-16, 1933-16 och 1934-16 Högsta förvaltningsdomstolen instämmer i förvaltningsrättens bedömning att synnerliga skäl för direktupphandling inte förelåg. Avtalen ska således ogiltig-förklaras. Överklagandena ska därför bifallas, kammarrättens dom upphävas och förvaltningsrättens domslut fastställas. FÖRVALTNINGSRÄTTEN I HÄRNÖSAND 5090 DOM 2019-03-11 Meddelad i Härnösand Mål nr -17 E Dok.Id 161049 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 314 871 27 Härnösand Backgränd 9 0611-46 06 00 0611-51 18 20 måndag–fredag E-post: forvaltningsratteniharnosand@dom.se 08:00–16:00 Mål nr 2756-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls dom den 13 april 2011 i mål nr 2189-10, se bilaga SAKEN Folkbokföring HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen upphäver kammarrättens och förvaltningsrättens domar och fastställer Skatteverkets beslut att inte registrera S^^^^BIsom ^ai Kammarrätten i Stockholms dom den 20 april 2015 i mål nr 1569-14 SAKEN Fastighetstaxering _____ HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen avslår överklagandet. BAKGRUND Vid fastighetstaxering ska byggnader indelas i byggnadstyper. Byggnad som är inrättad till bostad åt en eller två familjer utgör småhus. DOM 3 Mål nr 7045-14 YRKANDEN M.M. AA yrkar i första hand att Högsta förvaltningsdomstolen ska ogilla Skatteverkets talan och befria honom från ansvar för bolagets obetalda skatter och avgifter och i FÖRVALTNINGSRÄTTEN I STOCKHOLM 21099 Avdelning 30 DOM 2018-08-31 Meddelad i Stockholm Mål nr -17 Dok.Id 1003790 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid DOM Mål nr 2768-18 2 HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen upphäver kammarrättens dom och fastställer förvaltningsrättens domslut.

DOM 8 Mål nr 5117–5121-13 endast till dess inköp kan göras enligt en ny annonserad upphandling. Kommunerna har alltså lagt grunden för en förnyad upphandling. Mot denna bakgrund finner Högsta förvaltningsdomstolen att behovet av en sådan avskräckande effekt som en upphandlingsskadeavgift ska ha inte är tillräckligt

Förvaltningsrätten har ställt höga krav på bolaget när det gäller att bevisa skada med Kammarrätten i Jönköpings dom den 29 oktober 2014 i mål nr 1165-14 och 1166-14 SAKEN Offentlig upphandling _____ HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen upphäver kammarrättens dom och fastställer det slut förvaltningsrättens dom innehåller. FÖRVALTNINGSRÄTTEN I UPPSALA Enhet 1 DOM 2016-12-02 Meddelad i Uppsala Mål nr 1718-16 E Dok.Id 192911 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 1853 751 48 Uppsala Kungsgatan 49 018-431 63 00 018-10 00 34 måndag–fredag E-post: forvaltningsratteniuppsala@dom.se 08:00-16:00 www.forvaltningsratteniuppsala.domstol.se DOM 3 Mål nr 3086-16 januari 2015 avhjälpa påtalade brister genom att säkerställa att organisationen av kommunens skolverksamhet och placering i särskild undervisningsgrupp följer skollagens bestämmelser.

på nytt r.amtiden till september 2014-augusti 2015 eftersom domstolen inte fann . något stöd för att frångå definitionen av ramtid i 15 a § lagen om arbetslöshetsförsäkring. Med utgångspunkt i hennes arbetsinkomster under denna DOM 3 Mål nr 5230-17 därför underinstansernas avgöranden och visade målet åter till kassan för ny beräkning av AAs dagsförtjänst. YRKANDEN M.M. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen yrkar att kammarrättens dom ska upphävas och förvaltningsrättens domslut fastställas. Inspektionen anför bl.a. följande. Sida 1 (4) FÖRVALTNINGSRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 32 DOM 2019-01-18 Meddelad i Stockholm Mål nr 24732-18 Dok.Id 1058084 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Kammarrätten i Stockholms dom den 17 december 2012 i mål nr 4258-12, se bilaga SAKEN Offentlig upphandling HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen upphäver underinstansernas avgöranden och avslår ansökningen om överprövning.