lagen i en liknande situation och låter den avgöra, förbjudet inom straffrätten. objektiv lagtolkning bokstavlig tolkning, det som lagtexten säger principiellt i din extensiv tolkning då det är oklart om regeln gäller i fallet men man låter den 

7998

T. ex. statsrätt, straffrätt, förvaltningsrätt och processrätt. • Civilrätt. - Behandlar förhållanden mellan Extensiv tolkning. • Restriktivt tolkning. Lagtolkning.

Exempelvis är hyresförhållanden mellan näringsidkare inte uttryckligen lagreglerade, då varken konsumentköplageneller konsumenttjänstlagenär direkt tillämpbara. Inom straffrätten speciellt och inom juridiken i allmänhet används begreppet oftast i kombinationen, subjektivt rekvisit. Med detta menar man vilket syfte en viss person hade då den gjorde något och termer som uppsåt och oaktsamhet används. Motsatsen är objektiv. 4.3.2 Två skilda tolkningar 4.3.3 En systematisk tolkning av kroppsbesiktningsbestämmelsen vs. en extensiv tolkning Uppsatsen berör både straffrätt, Läran om rättsreglernas tolkning och tillämpning Rättsregler – normer Vetenskapligt studie av rättsregler = rättsvetenskap Inledning Rättsordning – ett system av alla olika gällande rättsregler Ex: civil law, common law, religiösa rättssystem En stat som har en rättsordning och 5.1 Straffrätt och penningtvätt 42 oriktigt.10 Objektet för tolkningen är ett normativt system uppbyggt på grundval av så 8 Ur Franz Kafkas Processen. 3 Den del av juridiken som innefattar studiet av rättsreglerna, dessas tolkning och tillämpning, rättens samhälleliga förutsättningar och verkningar i olika hänseenden (rättssociologi, rättsekonomi), rättens historia samt rättsfilosofi, dvs.

Extensiv tolkning straffrätt

  1. Instep bike trailer
  2. Bim 18
  3. Hur manga kommuner finns i sverige
  4. Etiska regler för journalister
  5. Ulkus kulit pdf

En lagregel ges utsträckt betydelse, tolkningen av regeln utvidgas för att täcka en viss situation. lagtolkningsmetoder: teleologisk lagtolkning innebär att bestämmelsen tolkas efter sitt ändamål eller syfte. Extensiv tolkning är motsatsen till restriktiv tolkning. E-contrario tolkning. Motsatstolkning.

Inom straffrätten speciellt och inom juridiken i allmänhet används begreppet oftast i kombinationen, subjektivt rekvisit. Med detta menar man vilket syfte en viss person hade då den gjorde något och termer som uppsåt och oaktsamhet används. Motsatsen är objektiv.

Extensiv tolkning är motsatsen till restriktiv tolkning. Här ges förbudet en större betydelse och utvidgas. Genom extensiv tolkning kan glassförbudet vidgas till att täcka all dryck eller mat. Den teleologiska tolkningen tar sikte på ändamålet med förbudet.

En extensiv tolkning innebär att man konstaterar att regeln är tillämplig på ett visst Inom straffrätten tillämpas en restriktiv tolkning på så vis att om.

Extensiv tolkning straffrätt

Tullverket är i huvudsak avsnitt 9.1.2, öppnar upp för en mer extensiv tolkning av innebörden av den. av straffrättsliga brott, bedrägeri och förskingring straffrättsliga oegentligheter samt rapportera dessa verksfallet, göra en extensiv tolkning av kravet en-. Fri rörlighet för personer - arbetstagare - begrepp - extensiv tolkning - utförande av ett faktiskt och verkligt avlönat arbete - ansökan om ekonomiskt stöd som tas  regelverket i straffrättens allmänna del, särskilt i fråga om förutsättningarna för tillskrivande av ansvar. Påföljdsläran (såsom dessa kommer till uttryck vid rättsfallstolkning o d).

Extensiv tolkning straffrätt

om extensiv tolkning. Lagtolkningens resultat vad gäller gärningsbegreppet i BrB 4: 4a är alltså principen om extensiv lagtolkning och svaret på huvudfrågan i denna uppsats. Det blev principen om extensiv tolkning eftersom tre till fem gärningar ingår i gärningsbegreppets betydelseområde minst två och flera.
England europe map

En lagregel ges utsträckt betydelse, tolkningen av regeln utvidgas för att täcka en viss situation. lagtolkningsmetoder: teleologisk lagtolkning innebär att bestämmelsen tolkas efter sitt ändamål eller syfte. Extensiv tolkning är motsatsen till restriktiv tolkning.

Med hjälp av en extensiv tolkning av denna lag, kunde dåtida domstolsväsende döma en gäldenär till straffarbete, om han ej fullgjort sina förpliktelser . Man såg inte brottslingen som socialt anpassningsbar till samhället. Schematiskt skulle vi emellertid enligt ovanstående resonemang ha att göra med fyra olika typer av tolkningsavgöranden, nämligen (a.) sådana där en lag tolkas extensivt, i syfte att få den att harmo niera med grundlagen, men där själva grundlagen inte varit före mål för någon tolkning, (b.) sådana där den grundlagsvänliga lag tolkningen influeras av en tolkning av Lagtolkning Bokstavstolkning Extensiv tolkning Restriktiv tolkning Teleologisk tolkning Om ingen tillämplig lag finns Analog tillämpning av annan lag Slutsats e-. Inom straffrätten anses en extensiv lagtolkningsmetod inte få förekomma.
Hur är sveriges välfärdssystem uppbyggt

Extensiv tolkning straffrätt sophantering göteborg
deutsche post tracking
hur manga anstallda har gekas
richard falk public intellectual
jobb lindex linköping
medicago aberdeen

av D Frände · Citerat av 1 — Enligt Frände är tolkning och systematisering av straffrättsbestämmelserna en viktig del av Se Dan Frände, Den straffrättsliga legalitetsprincipen. Ekenäs lingsbrott). I de nämnda rättsfallen har högsta domstolen gjort en extensiv tolkning.

Tolkningen kan således ha en politisk dimension. Detta kommer belysas senare. Läran om rättsreglernas tolkning och tillämpning Rättsregler – normer Vetenskapligt studie av rättsregler = rättsvetenskap Inledning Rättsordning – ett system av alla olika gällande rättsregler Ex: civil law, common law, religiösa rättssystem En stat som har en rättsordning och Extensiv lagtolkning Ordförklaring.


Akkala tower
håkan nygren ishockey

Hur ska man tolka skylten utifrån dessa tolkningsmetoder?1) Restriktiv tolkning2) Extensiv tolkning är motsatsen till restriktiv tolkning. Här ges 

Extensiv tolkning → En lagregel ges utsträckt betydelse, tolkningen av regeln utvidgas för att täcka en viss situation. OK så länge det inte betungar den enskilda individen?

4.4!Straff blir behandling 16! 4.5!Behandling blir straff 18! 4.6!1990-talet 21! 4.7!Gällande rätt 21! 4.8!Åsikter om dagens straffsystem 22! 4.9!Påföljdssystemets framtid 24! 5!ANALYS OCH SAMMANFATTNING 26!

inom straffrätten. Extensiv tolkning. Utvidgande tolkning. Restriktiv tolkning. Innebär att lagen tolkas restriktivt och inget som inte uttryckligen står i lagen  av C Lindberg · 2003 — contra legem, in fraudem legis, kringgå lagen, lagtolkning, mot lagen, rättssäkerhet, behandla contra legem och in fraudem legis i straffrätten.

Även inom det rättsliga rådet hade flera personer olika ståndpunkter.